БАЛЕТНА ШКОЛА „МАША ИЛИЕВА“

Балетната школа „Маша Илиева“ към ОКИ Дом на културата „Средец“ вече десетилетия се радва на голяма популярност сред специалисти и почитатели на изкуството. Обучението е поверено на изтъкнати балетни педагози, призвани да градят у своите възпитаници усет към красота и изящество, чувство за ритъм и изискано поведение. Всички концерти на школата са празник за публиката, намират достойно място и в медиите. Най-голям успех имат “Лешникотрошачката”- януари 1999 година, “Куклената фея”- юни 2000 година, “Първата Коледа”- декември 2003 година, “Урок по танц”- март 2004 година и “Цветята на малката Ида”- юни 2004 година. Трябва да отбележим, че „Първата Коледа“, „Снежна приказка“, „Коледни искри“, „Първият сняг“ и др. са създадени специално за коледните тържества. Основател и художествен ръководител е доц.  д-р Мария (Маша) Илиева – примабалерина на Софийската опера от 1990 г., днес тя е репетитор на балетния състав там. Освен като изпълнител от световна класа, доц. Илиева успешно се изявява и като преподавател в Националната музикална академия “Панчо Владигеров”. Маша Илиева е магистър по балетна режисура и доктор по детска педагогика.
През 1995 г. създава своята балетна школа към Дом на културата „Средец“, а заедно с нея е
Любов Фоминих, прима балерина на Пермския и Одески балет – Русия, а по-късно и на Националния балет в София. През годините постепенно се присъединяват и други изтъкнати балетни педагози. Заниманията са в няколко посоки – обща физическа култура и развиване на физическия потенциал, класически екзерсис, модерни техники, изучаване на танци, подготовка за конкурси. Част от обучението са участията в постановки на школата, както и в различни концертни програми и телевизионни предавания за по-напредналите. Дори да не се стремите към професионални върхове, вие или вашите деца можете да постигнете добро физическо състояние и гарантирано правилно развитие на цялата мускулатура. Любители и професионалисти са разделени в групи по възраст и ниво на уменията. В школата се организират и консултации за кандидатстване в НУТИ, НМА, НБУ, НАТФИЗ и др. Нейни възпитаници успешно продължават своето обучение в Националното училище за танцово изкуство и престижни училища по света. Някои от тях днес градят сериозна професионална кариера: Галина Михайлова – примабалерина на операта в Цюрих, Марта Петкова – прима балерина в Софийската опера, Кристина Чочанова – лауреат на Международния балетен конкурс, Варна’2012, Ралица Илиева – лауреат на същия конкурс през 2014, Румелина Дилчева – лауреат на Америкън гранд при ’2015, в момента учи в Ковънт Гардън, Калина Петкова, лауреат на много конкурси, в момента учи във Виена и др.

прочетете повече

 

Участия в конкурси на ученици от школата

2015 година

World ballet competition, Сибиу, Румъния – пето място и награда за участие в уъркшоп в Орландо, САЩ за Румелина Дилчева
Девети национален фестивал „Ритъмът в сърцето ми” – 2015, „класически балет” – първо място: Румелина Дилчева, Лора Николаева и Александър Бойчев,
Второ място:
Дарина Божилова, Василена Байкова, Андреа Иванова, „Полка” групов танц
Трето място: характерен танц – „Сиртаки” – Юлия Шаламанова
Пето място Мина Тъканова
„Модерен балет” – първо място за Румелина Дилчева
„Общо представяне” – второ място за БШ „Маша Илиева”
Конкурс за изкуства – Пловдив „Дъга от таланти” – 2015 –„класически балет” –
първо място – Лора Николаева,
второ място – Стефания Арсова

Международен балетен конкурс „Малки звезди”- София
Първо място
Калина Петкова, Румелина Дилчева, Ния Мария Апостолова
Второ място – Йоанна Радкова
Трето място – Мила Станкова
Награда втора степен – Елица Дочевска

Париж, полуфинал на конкурса Младежки Гранд При на Америка
Второ място – Румелина Дилчева и участие на финал в Ню Йорк
6-8 ноември, Димитровград, младежки конкурс по танци
Елица Дочевска – награда на публиката
2016 година
Бари, Италия
Раздел „Класически балет-соло“
Първо място – Румелина Дилчева
Раздел „Модерен балет“
Второ място – Румелина Дилчева
Грамота за класация в Топ 5 за Мила Станкова

Десети фестивал „Ритъмът в сърцето ми“, София
Раздел „Класически балет-соло“
Първо място за Румелина Дилчева
YAGP, Ню Йорк, финал
Грамота и стипендия за Румелина Дилчева

Такси: единично посещение – 7.50 лв; на месец – 60.00 лв
Телефон за контакт: 0898 443 194
 


 

Masha Ilieva Ballet School

 

For decades, the Masha Ilieva Ballet School at the Sredets Municipal Cultural Institute has enjoyed enormous popularity among specialists and ballet devotees alike. The tuition is entrusted to foremost ballet pedagogues, whose mission it is to instill in their students a sense of beauty and elegance, of rhythm and refinement of social behaviour. All concerts the school organizes are a veritable feast for the eyes and are given extensive coverage by the media. The biggest successes so far have been: “Nutcracker” – January 1999, “The Fairy Doll” – June 2000, “The First Christmas” – December 2003, “A Dance Lesson” – March 2004 and “Little Ida’s Flowers” – June 2004. It should be noted that “The First Christmas”, “Snow Fairy Tale”, “Christmas Sparks”, “First Snow” and others were created especially for the Christmas festivities. The ballet school was founded by Dr. Maria (Masha) Ilieva – prima ballerina of the Sofia Opera since 1990, now ballet rehearsal pedagogue there. A world-class performer, Ass. Prof. Masha Ilieva has been highly successful as tutor at the Pancho Vladigerov National Academy of Music. Masha Ilieva has a master’s degree in ballet directing and a PhD in children’s pedagogy.

In 1995 she founded her own ballet school at the Sredets Culture house and has been working together with Lyubov Fominih, prima ballerina of the Perm and Odessa ballet, Russia and later of the National Ballet in Sofia. Through the years other foremost ballet pedagogues have joined the school. The ballet training covers several spheres: total body conditioning and development of the physical potential, classical exercises, modern techniques, dance study, tuition for competitions. Participation in stages productions, concert programmes and TV appearances for the more advanced is also part of the training. Even if a professional career in ballet is not what you have in mind, you or your children can attain physical fitness and the desired overall development of body muscles. Professionals and non-professionals are divided up into groups, depending on age and level of skills. The school also provides consultations prior to applying for admission to the National School of Dance Art, the National Academy of Music, New Bulgarian University, the National Academy for Theatre and Film Arts etc. Ballet school students have continued their education at the National School of Dance Art and prestigious schools around the world. Some of them have made a name for themselves professionally: Galina Mihaylova – prima ballerina at the Zurich Opera, Marta Petkova – prima ballerina at the Sofia Opera, Christina Chochanova – laureate of the International Ballet Competition, Varna – 2012, Ralitsa Ilieva – 2014 laureate of the same competition, Rumelina Dilcheva – 2015 American Grand laureate , currently studying at Covent Garden, Kalina Petkova, laureate of many competitions, currently studying in Vienna and many more.

 

Read more

Competitions ballet school students have participated in:

2015

World Ballet Competition, Sibiu, Romania – fifth place and award for participation in a workshop in Orlando, USA for Rumelina Dilcheva

9th “Rhythm of My Heart” Festival, 2015, “classical ballet”

– First place: Rumelina Dilcheva, Lora Nikolaeva and Alexander Boychev

 • Second place: Darina Bozhilova, Vasilena Baikova, Andrea Ivanova , “Polka” group dance
 • Third place: “character dance” – Sirtaki – Yulia Shalamanova
 • Fifth place: Mina Tukanova

“Modern ballet”

– First place for Rumelina Dilcheva

“Overall performance”

– second place for Masha Ilieva Ballet School

 

“Rainbow of Talents” National Arts competition, Plovdiv – 2015 – “classical ballet”

 • First place – Lora Nikolaeva
 • Second place – Stefania Arsova

“Little Stars” International Ballet competition – Sofia
–    First place – Kalina Petkova, Rumelina Dilcheva, Nia Maria Apostolova

 • Second place – Yoanna Radkova
 • Third place – Mila Stankova
 • Second degree prize – Elitsa Dochevska

Paris, Youth America Grand Prix semifinals
– Second place – Rumelina Dilcheva and participation in the finals in New York
6-8 November, Dimitrovgrad, Youth Dance Competition
Elitsa Dochevska – Audience award
2016
Bari, Italy

“Classical ballet solo”

 • First place – Rumelina Dilcheva

“Modern ballet”
–   Second place – Rumelina Dilcheva

 

Top 5 Junior Contemporary – Mila Stankova

10th “Rhythm of My Heart Festival”, Sofia

“Classical ballet solo”

 • First place – Rumelina Dilcheva

 

Youth America Grand Prix, New York, finals

Certificate and scholarship for Rumelina Dilcheva

 

 

1 Коментар
 • Здравейте,

  Искам да запиша дъщеря си на 4 г и 6 м. при Вас на балет. Начинаеща е .

  В кои дни и часове са заниманията?

  Благодаря!

  Отговор

Оставете коментар