ФЕСТ СТУДИО „ЖАР“

СТУДИОТО е творческа лаборатория за огнен театър, театър на открито и в специфични пространства и карнавал. Създадено е през 2008 година от режисьорите-мимографи (експерти по пантомима и безсловесен театър) Елена Пап и Пламен Георгиев.   Това е единственото място в България, където под ръководството на екип от опитни педагози – специалисти с богат международен опит и контакти – се възпитават актьори, желаещи да специализират и практикуват сюжетен огнен театър, традиционен и съвременен театър на открито и театър в специфични пространства.  Именно театралността е онова, което различава Фест-студио „ЖАР“ от атракционните клубове и школи за атракционни изкуства, младежки циркови колективи и пр. функциониращи у нас. Във Фест-студио ЖАР желаещите (предимно младежи не само от България, но и от чужбина) могат не само да овладеят различни техники и умения от арсенала на уличните перформъри и артисти от цирка (жонглиране; ходене на кокили; каране на моноцикъл; игра с пой, тояга, flower stick, diabolo; игра и танц с огън и пр.), но и да се научат как да ги използват в театрален контекст. За целта, освен споменатите  атрактивни дисциплини и умения, те  изучават актьорско майсторство и основи на пантомимата и невербалния театър, драматургия, техника на игра с театрални и карнавални маски и кукли, ритмика и т.н., учат се как да изработват театрален и огнен реквизит, костюми, маски, кукли и др. Предвид спецификата на заниманията, специален акцент се поставя на безопасността (на актьорите и публиката). Обучението има предимно практически характер, с акцент върху търсенето, експеримента, лабораторията, опитването на нови неща, разработването на нови техники, груповото творчество, работата в екип. Поради обстоятелството, че групите са международни, заниманията се водят паралелно на български и английски (което е допълнителен плюс за онези, които биха искали да усъвършенстват лингвистичните си познания и умението си да общуват).

Обучаващите се, които са достатъчно мотивирани и имат съответното желание и готовност, получават възможност да натрупат практически опит и самочувствие чрез участие (редом с опитни професионалисти, като част от международен екип) в мащабните театрални проекти на ЖАР ТЕАТЪР (www.facebook.com/firetheatre) в сферата на огнения театър, театъра на открито и в специфични пространства. Пак като част от екипа на театъра, те могат да пътуват и участват в престижни наши и международни фестивали и форуми. Уменията, качествата и таланта на възпитаниците на Фест-студио „ЖАР“ се радват на висока оценка от зрителите, независимо дали става дума за учебна продукция или участие в някой от спектаклите на ЖАР ТЕАТЪР. Много от студийците вече развиват собствена артистична кариера както в България, така и в чужбина, а онези, които са избрали да работят в друга сфера, използват креативността си, за да намират оригинални творчески решения в своята професия. Като част от екипа на ЖАР ТЕАТЪР, възпитаници на Фест-студио ЖАР са участвали многократно в някои от най-престижните български театрални и културни фестивали (МТФ „Вълшебната завеса“ – Търговище, МТФ „Панаир на куклите“ – София, МТФ „Пиеро“ – Стара Загора, МТФ „Веселият патиланец“ – София, МФ „Арт идея – арт алея“ – Пазарджик, МФ „Различният поглед“ – Стара Загора, МФ „Созополис“ – Созопол и др.), както и в много значими международни фестивали и форуми зад граница (Франция, Сърбия, Румъния, Турция, Индия, Йордания и т.н.)

Ръководител на Фест студио „Жар“ е режисьорът и мимограф Пламен Георгиев.

Художествен ръководител: Пламен Георгиев
Телефон за контакт: 0887 401 361
Такси: единично посещение – 9.00 лв; на месец – 55.00 лв


 

ZHAR (FIRE) FEST STUDIO

 

The studio is a creative laboratory for fire theatre, open-air and site-specific theatre and carnival. It was set up in 2008 by mimographer-directors Elena Pap and Plamen Georgiev. It is the only place in Bulgaria for the training of actors wishing to specialize and practice storytelling fire theatre, traditional and modern open-air theatre and site-specific theatre under the expert guidance of experienced pedagogues with extensive international experience and contacts. It is theatre that sets the Fire Fest Studio apart from all other fun clubs and carnival or youth circus schools in Bulgaria. At Fire Fest Studio young people from Bulgaria, but also from abroad are able to master different techniques and skills from the arsenal of street performers and circus actors (juggling, walking on stilts, monocyle riding, poi and stick juggling, flower stick, diabolo, fire dancing etc.), but also learn how to apply them in a theatre context. To this aim, besides the above mentioned disciplines and skills, the students also study acting and the basics of pantomime and non-verbal theatre, dramaturgy, performance techniques using theatre and carnival masks and puppets, rhythm etc., and learn how to make theatrical and fire props, costumes, masks, puppets etc. Given the specificity of these pursuits, special attention is given to safety (of actors and audience). The training is mostly practical, with an emphasis on enterprise, experimenting, the laboratory, on trying different novelties, developing new techniques, group creativity, teamwork. In view of the fact that the groups are international, classes are conducted in Bulgarian and in English simultaneously (which is an additional bonus for all those who want to hone their linguistic and communication skills).

 

The students who are sufficiently motivated, who are ready and willing, are given an opportunity to acquire practical experience and give their self-confidence a boost by taking part (alongside professionals with experience, as members of an international team) in Fire Theatre’s grand theatrical projects (www.facebook.com/firetheatre) in the sphere of fire, open-air and site-specific theatre. Again as members of the drama team they can travel to take part in prestigious Bulgarian and international festivals and forums. The skills, qualities and talent of the Fire Fest Studio students are highly appreciated by audiences – whether at stage productions mounted for tuition purposes or as part of one of Fire Fest Studio’s shows. Many students have branched out and have fulfilling artistic careers of their own in Bulgaria and abroad; those who have chosen different spheres altogether apply their creativity in finding creative solutions in their chosen profession. Being members of the Fire Theatre, the Fire Fest Studio students have taken part in some of the most prestigious Bulgarian theatre and culture festivals many times, (the International Festival of Children’s Performances “The Magic Curtain” – Turgovishte, the International Festival for Street and Puppet Theatre – Sofia Puppet Fair, the International Puppet Theatre Festival Pierrot – Stara Zagora, the Happy Patilanets International Theatre Festival – Sofia, The Art Idea – Art Avenue International Festival – Pazardjik, Different Perspective International Festival – Stara Zagora, Sozopolis International Festival – Sozopol etc.) as well as in many major international festivals and forums abroad (France, Serbia, Romania, Turkey, India, Jordan etc.)

 

Artistic director of Fire Fest Studio is stage director and mimographer Plamen Georgiev.

2 Коментари
 • Здравейте, от каква възраст може да се запише дете във фест студиото?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ще Ви дам телефонен номер на г-н Пламен Георгиев, той е ръководител на Фест студио „Жар“ и ще Ви даде информация за записване на детето.
   Тел. номер: 0887 401 361.

   Хубав ден !

   Отговор

Оставете коментар