Вокална студия „Дъга“

Вокална студия „Дъга“ е сформирана през 1993 г. Децата изнасят концерти на закрити и открити сцени в София и страната, правят записи в БНР и БНТ, участват в дублажи на детски филми, печелят първи места в национални конкурси и фестивали, реализират турнета в България и чужбина. Възпитаниците на „Дъга“ са представяли страната ни на международни форуми в повече от 28 държави. Прекрасни спомени от своите изпълнения са оставили Атанас Кулински, Страхила Браилова, Христина Сергиева, Мартина Камбурова, Донна-Мария Георгиева, Ирена Велчева, Свилен Стефанов, Донислав Марков, Деница Василева, Мариам Маврова и много други. Тези певци са вълнували публиката у нас и в чужбина и са спечелили престижни награди на конкурси за пеене в Беларус, Казахстан, Полша, Германия, Македония, Румъния, Дания, Русия, Швеция, Швейцария, Литва, Латвия, Естония, Германия, Израел, Австрия, Сърбия, Италия, Египет, Турция, Белгия, Уелс, Франция, Чехия, Словакия, Унгария, Португалия, Испания, Босна и Херцеговина…

Певците от „Дъга“ са музикални домакини на фестивалите „Орфей в Италия“,“ Ние – ХХI –ви век“, “Magia italiana“ и „Орфей в Испания“.

Днес във Вокална студия „Дъга“ се обучават над 50 деца, разделени в три възрастови групи. Студията предлага и индивидуално обучение. Репертоарът включва над 300 песни от различни музикални жанрове: хорова и църковна музика, класика в ритъм (съвременни аранжименти на произведения на Хендел, Моцарт, Бетховен, Вивалди, Перголези и др.), фолклор, поп, рок, фолк джаз,  рап, R’n ‘B, изпълнявани едногласно или многогласно – до осем гласа. Сценичните прояви включват не само вокални изпълнения, но и театрални етюди, танци, съобразно песните и др.

Целите, които ръководителите на ВС „Дъга“ са си поставили, са:

– да развият дарбите, заложени във всяко дете;

– да създадат у тях критерии за ценности;

– да оформят и развият личността на децата;

– да създадат у тях потребност за общуване чрез изкуство;

– да помогнат на децата да опознаят и навлязат в света на музиката и танца.

Главен художествен ръководител на „Дъга“ е Снежана Полихронова – Кърнолски, която е един от водещите български вокални педагози и член на международни журита в Италия, България, Полша, Испания, Русия, Латвия, Израел, Казахстан и др.

Художествен ръководител: Снежана Полихронова

тел. 0888323727

Такси: единично посещение – 5.00 лв; на месец – 35.00 лв


The Duga (Rainbow) vocal studio was founded in 1993. The children have given concerts on indoor and outdoor stages in Sofia and across the country and have made recordings at the Bulgarian National Radio and Bulgarian National TV, they have dubbed children’s films and have won first prizes at national competitions and festivals and have toured in Bulgaria and abroad. The young singers have presented the country at international forums in over 28 countries. Atanas Koulinski, Strahila Brailova, Hristina Sergieva, Martina Kambourova, Donna-Maria Georgieva, Irena Velcheva, Svilen Stefanov, Donislav Markov, Denitsa Vassileva, Mariam Mavrova and many more have made their mark as performers, warming the hearts of audiences in this country and abroad and winning prestigious awards at singing competitions in Belarus, Kazakhstan, Poland, Germany, Macedonia, Romania, Denmark, Russia, Sweden, Switzerland, Lithuania, Latvia, Estonia, Israel, Austria, Serbia, Italy, Egypt, turkey, Belgium, Wales, France, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Portugal, Spain, Bosnia and Herzegovina…

 

The singers from Duga have been music hosts of the festivals “Orpheus in Italy”, “We – the 21st century”, “Magia Italiana” and “Orpheus in Spain”. Today there are 150 children singing with the Duga Studio, divided into three age groups. The studio also offers individual training. The repertoire comprises more than 300 songs of various musical genres: choir and church music, classical music in rhythm (modern arrangements of works by Handel, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Pergolesi etc.), folklore, pop, rock, folk jazz, rap, RnB, in single voice and polyphonic singing – up to eight voices. But the children do more than just sing, they stage drama sketches, they dance to their own songs etc.

 

The people in charge of the activities of Duga Vocal Stuido have set themselves the following tasks:

  • To help unfold the talents of each and every child;
  • To shape their value criteria;
  • To mould and develop the personality of every child;
  • To foster a need to communicate through art;
  • To help the children glean a knowledge of and enter the world of music and dance.

 

Duga’s chief artistic director is Snezhana Polyhronova-Karnolsky – one of Bulgaria’s foremost vocal pedagogues, member of international juries in Italy, Bulgaria, Poland, Spain, Russia, Latvia, Israel, Kazakhstan etc.

Оставете коментар