Клуб Иван Ефремов

Клубът по фантастика, евристика и прогностика „Иван Ефремов“ е учреден през април 1974 г. от група влюбени във фантастиката хора. Инициативната група има своя предистория, която започва през 1962 г. – тогава са първите опити да се създаде социална среда за любителите на жанра.

Повече за историята прочетете тук

Такъв е бил клубът първопроходец    „Приятели на бъдещето“, формиран от Христо Гешанов. През 1969 г. списание „Космос“ обявява конкурс за млади фантасти и на неговата база възниква клубът-семинар „Златното перо“. По същото време Атанас П. Славов регистрира в Бургас клуба „Тера Фантазия“ и пуска в дайджеста „Спутник“ адреса си за контакти. Отзовават се хора от доста страни, включително и от България. Създаденият през 1971 г. от Ненко Сейменлийски и Тодор Ялъмов студентски клуб „Фантастика и футурология“ при Софийския университет кани Славов в София. Преди това Александър Карапанчев вече е гостувал в Бургас заедно със „Златното перо“. Така се оформя първото ядро от инициатори: Ненко Сейменлийски – студент по журналистика, Тодор Ялъмов – химик, Александър Карапанчев – студент по ориенталистика, Пламен Аврамов – студент в Художествената академия, Крум Чокойски – фотограф, Валери Голев – астроном, Атанас П. Славов – геодезист. Групата се събира на частни адреси и мечтае за голям клуб, в който интелектуалните аутсайдери, наречени „читатели на фантастика“, да се чувстват у дома си. И такова място е намерено – като секция към Клуба на младия научен работник от обществените науки, ръководен от проф. Нансен Бехар. В следващия етап групата трансформира дейността си в Клуб по прогностика и фантастика „Иван Ефремов“ при ГМД „Лиляна Димитрова“ (сега – Дом на културата „Средец“). Започва бързо увеличаване на членския състав. Пишат се покани и се слагат в книги, преди да са продадени. Провеждат се анкети чрез вестник „Орбита“, като според отговорите се канят нови членове. Така се появяват другите сигурни хора от ядрото: Юрий Илков, Ивайло Рунев, Огнян Митов, Александър Бурмов, Георги Арнаудов, Мирослав Попов, Юри Георгиев, Васил Сивов, Иван Н. Хаджиев, Тони Пантев, Андриан Первазов, Йордан Янков, Вал Тодоров и др.

И до днес клубът е средище на хора, които смятат, че бъдещето се прави „тук и сега“, и са дълбоко убедени, че развитието става по спирала, а не по затворените цикли на оцеляването и задоволяването. Неслучайно руският писател и учен     Иван Ефремов е избран за патрон на формацията. Неговият модел на бъдеща личност с принципно нови качества зарежда с енергия целия клубен живот. Същевременно клубът е и място за срещи на млади хора, сред които шегата и взаимните пародии са редовно занимание. Дейността на клуба никога не е прекъсвала от създаването му до днес. На ежеседмичните сбирки    се обсъждат избрани теми, предложени и приети от редовните посетители на сбирките. Входът на сбирките е напълно свободен, присъствието не е задължително, а е според интереса към съответната тема. В момента секция „Футурология“ подготвя и провежда серия лекции под надслов „Човешкото бъдеще“, а секция „Накама“ се занимава с далекоизточната култура (вкл. аниме). Издава се сп. „Тера фантастика“ (гл. ред. – Юрий Илков), в което се поместват разкази и други материали от България и целия свят; членове на клуба участват в редица други дейности, като литературни конкурси и работилници, изложби, участие в сбирките на други клубове от София и страната, проекта „Фантастично читалище“    и др.

Няма изискване за принадлежност към клуба или друго ограничение, за да присъствате. Всеки желаещ може да заповяда! Клубът непрекъснато набира нови „членове“ и всеки присъствал на клубна сбирка може да се чувства като негов член.

 

Председател на клуба: Дилян Благов
Телефон за контакт:0896 478 408

 

Клубна такса – 15.00  лв на година


Ivan Yefremov Integral Club of Science Fiction, Heuristics and Prognostication

 

The Ivan Yefremov Integral Club of Science Fiction, Heuristics and Prognostication was founded in April 1974 by a group of science fiction devotees. Actually, the history of this group of enthusiasts goes even further back, to 1962, the year of the first attempts to create a social environment for sci-fi buffs.

 

Read more about the history

One such attempt was the trail-blazing club “Friends of the future”, founded by Hristo Geshanov. In 1969, Cosmos magazine launched a competition for young sci-fi writers, heralding the start of the “Golden plume” seminar club. At the same time Atanas P. Slavov registered a club in Bourgas called “Terra Fantasia” and published his own address as contact data in Sputnik digest. People from quite a few countries responded, including Bulgaria. The Sofia University “Science fiction and futurology” club, founded in 1971 by Nenko Seymenliiski and Todor Yalumov invited Slavov to come to Sofia. By that time Alexander Karapanchev had already been to Bourgas with the “Golden plume”. That was how the first nucleus of enthusiasts came to be formed: Nenko Seymenliiski – student of journalism, Alexander Karapanchev – student of oriental studies, Plamen Avramov – student at the Academy of Art, Kroum Chokoisky – photographer, Valery Golev – astronomer, Atanas P. Slavov – building surveyor. The group would meet at each other’s homes but their dream was to have a big club, where intellectual outsiders, people who read science fiction would feel at home. And they did find such a place – as a sub-branch of the Club of Young Researchers in Social Sciences, headed by Prof. Nansen Behar. The group then proceeded to transform its activities into a club they called the Ivan Yefremov Club of Prognostication and Science Fiction at the Lilyana Dimitrova City Youth House, now Sredets Culture House. More and more people started joining as members. Invitations would be written and slipped into books before they were sold. Questionnaires were published in Orbita newspaper and, depending on the answers, new members were invited. That was how the remaining core members joined the club: Yurii Ilkov, Ivaylo Runev, Ognyan Mitov, Alexander Burmov, Georgi Arnaudov, Miroslav Popov, Yuri Georgiev, Vassil Sivov, Ivan N. Hadjiev, Tony Pantev, Andrian Pervazov, Yordan Yankov, Val Todorov and others.

 

To this day the club brings together people who say that the future is carved out “here and now” and harbour a deep conviction that development follows a spiral and not closed cycles of survival and meeting one’s needs. The choice of patron – Russian writer and scholar Ivan Yefremov – is no coincidence. His model of the individual of the future with human qualities that are fundamentally new energizes club life. At the same time the club is a place for young people to meet, a place for friendly banter and reciprocal parody. The club’s activities have never been interrupted since the day it was set up. Its annual meetings focus on selected topics, proposed and approved by the people who regularly attend the club meetings. Admission to meetings is free, attendance is not obligatory but depends on the interest in a given topic. The “Futurology” section is currently preparing and holding a series of lectures entitled “Future of the human race”, whereas the “Nakama” section focuses on the culture of the Far East (including anime). The club publishes a magazine called “Terra fantastica”, with editor-in-chief Yurii Ilkov, of short stories and other articles from Bulgaria and the world; club members are involved in other activities as well, such as literary contests and workshops, exhibitions, participation in the meetings of kindred clubs in Sofia and the country, the project “Fantasy chitalishte” (community culture club) etc. There is no club membership requirement or any other attendance restrictions. Anyone wishing to come is welcome! The club’s door is open to new “members” and anyone who has ever attended a club meeting can feel they too are members.

Оставете коментар