СОФИЙСКИ КАМЕРЕН ХОР

СОФИЙСКИ КАМЕРЕН ХОР   е   създаден през 1966 г., а от 1991 г. носи името на своя основател и дългогодишен диригент проф. Васил Арнаудов. Хорът е лауреат на две Гран при, шест специални и осемнадесет първи награди от международни конкурси. Концертирал е в рамките на престижни музикални форуми в Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Испания, Люксембург, Франция и 16 други европейски страни, а също – в Япония и Турция. Има издадени грамофонни плочи, осъществил е записи за европейски и японски телевизионни и радио-компании, както и осем самостоятелни компактдиска. През последните десетилетия диригент е проф. Теодора Павлович. От 2005 г. певици от хора са съществена част от постоянния професионален състав на Хора на Класик ФМ Радио и участват в много концертни програми, съвместно с Оркестъра на Класик ФМ Радио. Репертоарът на Софийския камерен хор „Васил Арнаудов“ включва творби от епохата на Ренесанса до най-изтъкнатите представители на музиката на ХХ и ХХІ век. Българските композитори и техните творби, много от които написани специално за този хор, заемат особено важно място в неговите програми. За своя принос към съвременното българско музикално изкуство Софийският камерен хор е награждаван с редица специални отличия, сред които: „Златна лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци (2001 г.), „Златен плакет” на Българския хоров съюз (2006 и 2011 г.), „Почетен диплом“ на Министерство на културата на Република България (2008г.), „Златно перо” на Класик ФМ Радио (2011 г.) и същата награда Класик ФМ Радио послучай 50-годишния юбилей на хора (2015 г.) .

ТЕОДОРА ПАВЛОВИЧ   е професор по хорово дирижиране в Националната музикална академия “Панчо Владигеров” и Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Често получава покани като гост-диригент и като лектор на престижни музикални форуми и е член на журитата на международни хорови конкурси в много страни на Европа,   в САЩ, Япония, Хонг Конг, Южна Корея, Тайван, Макао, Израел. През 2008 г. тя дирижира сесия на Световния младежки хор   (Посланик за мир на ЮНЕСКО)   . От 2008 до 2014 г. е вицепрезидент за Европа на Международната федерация за хорова музика /IFCM/ и председател на Артистичната комисия на Световния младежки хор. През 2012 г. е избрана за представител на България в Световния хоров съвет.

Диригент проф. Теодора Павлович

тел. 0898532014

Такси: на година – 25.00 лв


VASSIL ARNAUDOV SOFIA CHAMBER CHOIR

THE SOFIA     CHAMBER     CHOIR     was founded in 1966 and named after its founder and conductor over many years Vassil Arnaudov. The choir has won two Grand Prix awards at the „Let the Peoples Sing“ International     Competition and is holder of 18 first and     6     special prizes at international competitions. It has performed at prestigious music forums in Austria, Belgium, Germany, Greece, Italy, Spain, Luxembourg, France and 16 other European countries, as well as in Japan and Turkey. It has released gramophone records and has made recordings for TV and radio companies in Europe and Japan and has 8 CDs to its name. Over the past decades its conductor has been Prof. Theodora Pavlovitch. Since 2005 female singers of the choir have been core members of the Classic FM Radio Choir and have taken part in numerous concert programmes, together with the Classic FM Radio Orchestra. The repertoire of the Vassil Arnaudov Sofia Chamber Choir features works from the age of the Renaissance down to the foremost representatives of 20th and 21st century music. Bulgarian composers and their works, many of which composed especially for the choir, take pride of place in its programmes. For tis contribution to contemporary Bulgarian music art, the Sofia Chamber Choir has been awarded many special prizes such as     the “Golden Lyre” by the Union of Bulgarian Musicians and Dancers     (2001), the “Golden Plaque” by the Bulgarian Choirs Union (2006     and     2010); an Honorary Diploma by the Ministry of Culture of Bulgaria (2008)     and the “Golden plume” by Classic FM Radio (2011), as well as the same Classic FM Radio award on the occasion of the choir’s 50th jubilee (2015).

THEODORA PAVLOVITCH      is a professor of choral conducting at the Pancho Vladigerov National Academy of Music      and Sofia University St. Kliment Ohridski. She is frequently invited as guest conductor and jury member at a number of international choral competitions in Europe, USA, Japan, South Korea, Hong Kong, Taiwan,     Macau,     Israel. In 2008 Theodora Pavlovitch conducted      a session      of the World Youth Choir (UNESCO Artist for Peace). From 2008 until 2014 she was Vice President for Europe of the International Federation for Choral Music and President of the Artistic Committee of the World Youth Choir. In 2012 she was elected representative of Bulgaria to the World Choir Council.

 

Оставете коментар